Wypowiedzenie o pracę jest jednostronnym oświadczeniem. Może go złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Zgoda drugiej strony nie jest wymagana. Wypowiedzenie zaczyna zwykle obowiązywać dopiero po upłynięciu okresu wypowiedzenia. Jakich zasad należy przestrzegać podczas składania tego dokumentu?

Pisemna forma

Oświadczenie o wypowiedzeniu, które składa pracownik lub pracodawca powinno mieć formę pisemną. Jest ona obowiązkowa. Mówią o tym przepisy Kodeksu Pracy. Jeśli taka forma nie będzie zachowana, wówczas w przypadku procesu sądowego nie zostanie dopuszczony dowód z zeznań świadków oraz przesłuchania stron w związku z dokonaniem tej czynności.

Złożenie oświadczenia w formie pisemnej jest istotne ze względu na możliwość ustalenia dnia będącego początkiem biegu okresu wypowiedzenia. Za datę tę uznaje się zwykle moment doręczenia pisma pracodawcy lub pracownikowi. Jeśli jest ono wysyłane pocztą, to uznaje się za nią dzień, w którym adresat mógł odebrać wiadomość, nawet jeśli tego nie zrobił.

Podanie przyczyny

Czy pracodawca ma obowiązek podać przyczynę wypowiedzenia o pracę wręczonego pracownikowi? Obowiązek ten dotyczący jedynie pracodawców w stosunku do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pozostali pracownicy, czyli Ci zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony oraz na umowy cywilno – prawne nie muszą otrzymywać takiej informacji.

Wręczenie wypowiedzenia może być spowodowane różnymi przyczynami. Najczęściej związane są one z kryzysem finansowym w firmie, zmianą zapotrzebowania kadrowego. Wypowiedzenie może otrzymać również osoba niewłaściwie wykonująca swoje obowiązki zawodowe.

Gdy osobą składającą wypowiedzenie jest pracownik, nie ma on obowiązku podawania przyczyn swojego oświadczenia. Co musi zawierać wypowiedzenie?

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno zawierać:

 • miejscowość
 • datę;
 • dane pracownika i pracodawcy;
 • oświadczenie zawierające datę zawarcia umowy o pracę oraz stron w niej występujące;
 • oświadczenie dotyczące zachowania okresu wypowiedzenia w tym termin jego upływu;
 • podpisy obu stron.

Ponadto, jeśli wypowiadającym jest pracodawca, musi on oprócz uzasadnienia dodać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy.

Okresy wypowiedzenia

Wypowiedzenie to nie tylko pismo, to także czas oczekiwania na zakończenie stosunku pracy. Od czego zależy jego długość? Przede wszystkim od czasu, na jaki umowa została zawarta, ale także od długości okresu, jaki wykonywana jest dana praca. Aby umowa została rozwiązana zgodnie z przepisami Prawa Pracy, muszą zostać zachowane właściwe okresy jej wypowiedzenia.

W przypadku umowy na okres próbny długość okresu wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

 • 3 dni, w przypadku okresu próbnego nieprzekraczającego 2 tygodni;
 • 1 tydzień, w przypadku okresu próbnego przekraczającego 2 tygodnie i nie dłuższego niż 3 miesiące;
 •  2 tygodnie, w przypadku okresu próbnego trwającego dłużej niż 3 miesiące.

Podczas rozwiązywania umowy o pracę obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

 • 2 tygodnie, dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy;
 •  1 miesiąc, dla pracowników zatrudnionych dłużej niż 6 miesięcy a krócej niż 3 lata;
 • 3 miesiące dla pracowników zatrudnionych dłużej niż 3 lata.

Czy praca może zostać wypowiedziana bez okresu wypowiedzenia? Są sytuacje, w których pracownik ma do tego prawo. Takie uprawnienie daje orzeczenie lekarskie, które mówi o szkodliwym wpływie wykonywanych obowiązków na zdrowie pracownika. Oferty pracy zawierają informacje o sposobie wykonywania pracy, np. praca przy komputerze, na produkcji. Nawet jeśli pracownik został wcześniej poinformowany o warunkach pracy, również przysługuje mu to prawo. Ma ono zastosowanie również stosunku do pracodawcy, który dopuścił się naruszenia praw pracownika.

Pracodawcy również przysługuje prawo do wręczenia wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia. Może on to zrobić w sytuacji, gdy pracownik zachowuje się nagannie, popełnił przestępstwo lub utracił prawa do wykonywania zawodu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!